Opći uvjeti i odredbe

01
UVODNE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima i odredbama (u daljnjem tekstu: «Opći uvjeti» ili «Uvjeti»)  regulirana su pravila korištenja mobilne aplikacije Meddox i web stranice Meddox.com, funkcionalnosti aplikacije, prava i obveze korisnika aplikacije Meddox i web stranice Meddox.com, vlasnika te aplikacije te zaštita osobnih podataka tih korisnika.

 

Mobilna aplikacija Meddox (u daljnjem tekstu: «Aplikacija») te web stranica Meddox.com (u daljnjem tekstu: «Stranica») i njezine poveznice vlasništvo su poduzeća Meddox digital d.o.o., društva sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081334639, OIB: 05521952379 (u daljnjem tekstu «Meddox» ili «Društvo»). Meddox je zaštićeni žig Društva te je zabranjena bilo kakva upotreba zaštićenog žiga bez prethodne pisane suglasnosti Društva. Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela Stranice ili Aplikacije bez prethodnog pisanog odobrenja Društva. Ovi Opći uvjeti i odredbe objavljeni na Stranici vrijede za sve sadržaje koji se nalaze na Aplikaciji i na Stranici.

 

Pristupanjem Aplikaciji ili Stranici korisnici te Aplikacije odnosno Stranice prihvaćaju ove Opće uvjete i odredbe te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna ovih Općih uvjeta koje mogu nastupiti. 

 

Politike privatnosti i korištenja kolačića smatraju se sastavnim dijelom ovih Uvjeta.

 

Ovi Opći uvjeti su zadnji puta ažurirani 22.03.2024. godine, a Društvo kao izdavatelj zadržava pravo ažuriranja i objave novih ili izmijenjenih Općih uvjeta, ukoliko se za to pojavi potreba. 

 

Objavom novih  Općih uvjeta  na Stranici i u Aplikaciji, ti novi Opći uvjeti  će se smatrati važećima. Obavijest o promjeni Općih uvjeta  korisnicima će biti komunicirana i kroz obavijesti Društva.

02
KORISNICI I KORISNIČKI PODACI

Korisnik je bilo koja fizička ili pravna osoba koja pristupa Aplikaciji ili Stranici (u daljnjem tekstu: «Korisnik»).

 

Aplikacija služi: (i) za digitalno arhiviranje osobne medicinske dokumentacije Korisnika, (ii) organiziranje medicinske dokumentacije koju je Korisnik digitalno arhivirao, (iii) kao sustav podsjetnika i pregleda uzimanja lijekova i dodataka prehrani u skladu s informacijama koje Korisnik samostalno upisao   u Aplikaciju, (iv) kao podsjetnik na preglede ili druge (medicinske) događaje za Korisnika, (v) kao sustav naručivanja Korisnika na preglede i dijagnostičke pretrage u  odabranim zdravstvenim ustanovama, (vi) kao sustav za automatsko zaprimanje medicinske dokumentacije Korisnika iz odabranih suradnih zdravstvenih ustanova te pripadajuće Stranice.

 

Korisnik prilikom registracije u Aplikaciji određuje lozinku i pin za pristup Aplikaciji što je važan sigurnosni čimbenik korištenja Aplikacije. Korisnik je dužan čuvati vlastitu lozinku i pin te mijenjati je sukladno potrebama. Društvo nije odgovorno za gubitak lozinke ili pina Korisnika ili dolazak u posjed lozinke ili pina Korisnika od strane treće osobe. U slučaju primijećene zlouporabe lozinke ili pina Korisnik može primijećenu zlouporabu javiti Društvu na adresu e-pošte dpo@meddox.com te će Društvo odmah poduzeti radnje za prekid pristupa profilu Korisnika s tom lozinkom ili pinom.

 

Dodatno, Meddox omogućuje Korisnicima ulazak u Aplikaciju odnosno tzv. Login i putem društvenih mreža odnosno putem Google-a i/ili Apple-a  te putem biometrijske zaštite. Korisniku se omogućuje da sam odabere način ulaska u Aplikaciju odnosno identifikacije prilikom ulaska u Aplikaciju u svrhu pristupa Profilu i drugim mogućnostima/uslugama koje Aplikacija pruža registriranim korisnicima.

 

Kako bi koristio Aplikaciju, Korisnik se mora registrirati na Aplikaciji. Prilikom registracije Korisnik popunjava podatke koji su potrebni za registraciju Korisnika. Prilikom registracije Korisnik potvrđuje kako je suglasan sa korištenjem i obradom osobnih podataka i prihvaća ove Uvjete. Korisnik uvijek može deaktivirati svoj korisnički profil, čime će se njegovi podaci i dalje čuvati, ali neće im moći pristupiti. 

 

Deaktivacija korisničkog profila nije isto što i brisanje korisničkog profila odnosno deaktivacija korisničkog profila se ne smatra brisanjem korisničkog profila.

 

 

Za razliku od deaktivacije kada ne dolazi do konačnog brisanja profila Korisnik može sam izbrisati profil koristeći opciju „Izbriši profil“. U navedenom slučaju izbrisat će se svi osobni podaci Korisnika osim podataka kojima Meddox može dokazati pokazuju da je Korisnik sam obrisao profil, a to su: ID; e-mail, datum i vrijeme brisanja.

 

Nadalje, Korisnik se može u bilo kojem trenutku obratiti Društvu za brisanja profila. U slučaju zahtjeva za brisanjem profila,  Korisnik se prije same radnje brisanja mora nedvojbeno identificirati. Nakon izvršene identifikacije Korisnika, Društvo će izbrisati Korisnikov profil, odnosno sve podatke Korisnika osim njegovog zahtjeva za brisanjem profila i podataka koji pokazuju tko je od ovlaštenih osoba Društva obrisao Korisnikov profil i u koje vrijeme (log brisanja), a što je važno radi dokazivanja ostvarivanja prava Korisnika.

 

Točnost podataka unesenih u Aplikaciju od strane Korisnika je isključiva odgovornost Korisnika te je jedino Korisnik odgovoran za točnost i cjelovitost podataka koje je pohranio u Aplikaciju. Društvo ne kontrolira, ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su Korisnici unijeli u Aplikaciju niti snosi ikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete Korisniku ili trećim osobama zbog objave ili pohrane krivih podataka u Aplikaciju od strane Korisnika. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati u profilu Korisnika. Korisnici se prihvaćanjem ovih Uvjeta izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka Korisnika ili pak trećih strana (primjerice, odabranih liječnika ili suradnih zdravstvenih ustanova) koji su navedeni u Aplikaciji.

03
UVJETI KORIŠTENJA

Pristupom Aplikaciji ili Stranici Korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i podzakonskim propisima Republike Hrvatske te pravnoj regulativi Europske unije.

 

Društvo neće snositi nikakve troškove koje bi Korisnik mogao imati korištenjem Aplikacije ili bilo kojim drugim činom povezanim uz Aplikaciju ili Stranicu. U slučaju nastanka spora između samih Korisnika, isti će Korisnici rješavati međusobno dok Društvo neće snositi nikakvu odgovornost. U slučaju spora između Korisnika i suradnih zdravstvenih ustanova Meddoxa, spor će rješavati Korisnici i suradne zdravstvene ustanove dok Društvo neće snositi nikakvu odgovornost.

 

Na Aplikaciji ili Stranici zabranjeno je objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, sadržaja protivnih zakonu ili moralu društva te uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga. Zabranjeno je ponašanje koje na bilo koji način utječe na kršenje važećih propisa Republike Hrvatske ili ugrožava temeljne vrednote i vrijednosti Republike Hrvatske.

 

Društvo nema kontrolu i mogućnost filtriranja sadržaja prije objave istog u Aplikaciji, ali u slučaju primjećivanja uvredljivog sadržaja u Aplikaciji koji nije u skladu s ovim Uvjetima, Društvo može isti sadržaj odmah ukloniti samostalno ili prema zahtjevu drugih Korisnika.

04
PRESTANAK KORIŠTENJA

Društvo zadržava pravo brisanja korisničkog računa onim Korisnicima koji se ne pridržavaju Uvjeta. U slučaju kršenja odredbi važećih zakona Republike Hrvatske, a osobito onih kršenja Korisnika koja dovode do sumnje da je počinjeno kazneno djelo i/ili se krši temeljna Ustavna i druga načela pravnog sustava Republike Hrvatske. U zadnje navedenom slučaju, Društvo zadržava i pravo pokretanja daljnjih postupaka pred nadležnim tijelima protiv takvog Korisnika sukladno  važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

 

U slučaju eventualnih sporova stranke će ih pokušati riješiti mirnim putem. U suprotnom, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

05
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I PODRŠKA

Aplikacija se može besplatno preuzeti s App Store-a i Google Playa.

 

Prije instaliranja Meddox aplikacije, a kako bi instalacija bila uspješno provedena, korisnik mora osigurati:

 • pristup internetu,
 • uređaj koji podržava operacijski sustav iOS >= 14 ili Android >= 6.1, 
 • raspoloživi prostor za pohranu podataka na uređaju.

Važno je napomenuti da neki proizvođači pametnih mobilnih uređaja mogu imati problema s certifikacijom Google Play Protect-a, što može utjecati na mogućnost preuzimanja ili pokretanja aplikacije. Također, uređaji koji koriste prilagođene ROM-ove ili su „rootani“ neće imati pristup Google Play trgovini ili aplikacijama koje zahtijevaju sigurnosne značajke koje su onemogućene rootanjem, pa stoga neće moći preuzeti Aplikaciju.

 

Nakon instalacije Aplikacije, a kako bi Aplikacija mogla ispravno funkcionirati, Korisnik mora:

 • prihvatiti ove Opće uvjete,
 • prihvatiti Politike privatnosti i s njim vezan interni akt Društva o korištenju kolačića,
 • registrirati korisnički račun upisivanjem e-maila i lozinke,
 • u Aplikaciju unijeti obvezne podatke.

 

Tehnička podrška

 

Vlasnik Aplikacije pruža tehničku podršku korisniku vezano za dodatna pitanja o korištenju Aplikacije, poteškoće ili nemogućnost korištenja Aplikacije.

 

Tehnička podrška ostvaruje se kontaktiranjem vlasnika Aplikacije putem kontakt podataka korisničke podrške. Korisnici se mogu javiti na info@meddox.com, sve s ciljem rješavanja korisničkih i/ili drugih upita vezanih uz samu Aplikaciju i/ili Stranicu.

 

Na sve upite Korisnika koji se ne odnose na zaštitu osobnih podataka odgovorit će se u najkraćem mogućem roku, odnosno unutar roka od 15 kalendarskih dana, sukladno važećim zakonskim propisima. Ako se Korisnik obrati službeniku za zaštitu podataka ili korisničkoj podršci sa pitanjem ili zahtjevom vezanim uz zaštitu podataka, na upit će se odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a svakako unutar roka od 30 kalendarskih dana od zaprimanja upita ili identifikacije korisnika (ako je to potrebno za rješavanje upita ili zahtjeva Korisnika). Iznimno, rok od 30 kalendarskih dana se može prema potrebi produljiti za dodatnih 60 kalendarskih dana odnosno dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Društvo obavješćuje Korisnika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

 

Društvo će pravovremeno i to na jasan i vidljiv način obavijestiti Korisnika o dostupnom ažuriranju Aplikacije, ovisno o tome je li Korisnik preuzeo Aplikaciju s App Store-a ili Google Play-a. Društvo neće biti odgovorno za neusklađenost u radu Aplikacije koja proizlazi iz propuštanja instalacije relevantnog ažuriranja od strane Korisnika.

 

Funkcionalnosti aplikacije

 

Aplikacija Korisniku omogućuje:

 • digitalno arhiviranje i organiziranje osobne medicinske dokumentacije,
 • podsjetnik na uzimanje lijekova i dodataka prehrani sukladno informacijama koje korisnik samostalno unese u Aplikaciju
 • pregled uzimanja lijekova i dodataka prehrani,
 • podsjetnik na odlazak liječniku/dijagnostičku pretragu,
 • opciju naručivanje na zdravstvene preglede i dijagnostičke pretrage u odabranim suradnim zdravstvenim ustanovama,
 • opciju automatskog dostavljanja medicinske dokumentacije iz odabranih suradnih zdravstvenih ustanova Meddoxa na račun (profil) Korisnika u Aplikaciji,
 • sve relevantne informacije o zdravlju kao i mogućnost kreiranja popisa što treba ponijeti kod doktora uz mogućnost skeniranja nalaza koji se mogu liječniku poslati na e-mail,
 • linkove na određene stranice koje su važne za zdravlje,
 • dnevnik – pratitelj simptoma i grafički prikaz kretanja težine simptoma,
 • edukativni sadržaj o javnozdravstvenim temama,
 • kontakte udruga , liječnika i različitih relevantnih institucija,
 • različite druge obavijesti i informativne članke kojie su relevantnie za osobno zdravlje (pojedinog ili grupe) Korisnika, funkcioniranje aplikacije i/ili za javno zdravstvene interese odnosno javno zdravlje,
 • primanje različitih informativnih članaka odnosno newslettera po različitim temama, sve u ovisnosti od pojedinih interesa i potreba Korisnika, te

 • povezivanje sa liječnicima i drugim stručnjacima koji su relevantni za zdravlje i/ili kreiranje javnozdravstvenih politika.

(u daljnjem tekstu: «Usluge»).

06
OGLAŠAVANJE

Oglasi koji su objavljeni u Aplikaciji ili Stranici nisu odgovornost Društva, već oglašivača. Bilo kakav sadržaj, njihova ispravnost i realizacija objavljen od strane Korisnika/oglašivača isključiva je odgovornost Korisnika/oglašivača, dok Društvo nije ni na koji način odgovorno za njihov sadržaj, ispravnost i realizaciju.

 

Na Aplikaciji ili Stranici mogu se nalaziti i oglasi trećih strana ili oglasi oglašivačkih mreža (banneri). Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje tih oglasa. U trenutku spoznaje neprimjerenog, protuzakonitog ili štetnog sadržaja Društvo će odmah ukloniti taj oglas s Aplikacije ili Stranice. Oglasi trećih strana mogu koristiti alate za mjerenje uspješnosti oglasa te mogu imati pravila o privatnosti drugačija od Društva. Korisnici prihvaćaju činjenicu da Društvo nema uvid i ne snosi nikakvu odgovornost za alate za praćenje aktivnosti (kolačići) trećih strana.

 

U slučaju da se u Aplikaciji ili na Stranici objavi oglas s nagradnom igrom ili upitnikom treće strane, Društvo ni na koji način ne odgovara za organizaciju i sadržaj takve nagradne igre ili upitnika.

 

Društvo može komunicirati s Korisnicima putem poruka koje Korisnicima dolaze kao obavijesti Aplikacije ili putem elektronske pošte ili putem push poruka na uređaj na koji je instalirana Aplikacija. Obavještavanje Korisnika o zakazanim pregledima ili  podsjetnicima na uzimanje lijekova i dodataka prehrani koje je Korisnik samostalno unio u Aplikaciju    dio je specifikacija odnosno funkcionalnosti Aplikacije. U slučaju da Korisnik ne želi primati obavijesti Aplikacije i/ili poruke putem elektronske pošte i/ili push poruke na uređaj na koji je instalirana Aplikacija, Korisnik može deaktivirati ovu uslugu u postavkama svog uređaja i/ili otkazivanjem pretplate na newsletter u podnožju e-pošte.

 

Ako korisnik pošalje korisničkoj podršci zahtjev za otkazivanjem pretplate na newsletter, korisnička podrška će u najkraćem mogućem roku otkazati slanje newslettera Korisniku, a najkasnije u roku od 3 radna dana. Radi efikasnijeg otkazivanja, Meddox je omogućio Korisniku automatsko otkazivanje pretplate na newsletter stoga se predlaže Korisniku da otkaže pretplatu koristeći tu opciju u podnožju e-pošte.

07
OPIS USLUGE

Korištenje Aplikacije i Stranice je besplatno za sve potrošače. Potrošači su fizičke osobe koje Aplikaciju koriste u nekomercijalne ili neprofesionalne svrhe. Korisnici odnosno potrošači neće plaćati naknadu Meddox-u za usluge naručivanja na preglede ili dijagnostičke pretrage u odabranim zdravstvenim ustanovama putem Aplikacije, već će usluge pregleda i dijagnostičkih pretraga plaćati direktno zdravstvenoj ustanovi u kojoj se dogovorena usluga obavi i sukladno važećem cjeniku odabrane zdravstvene ustanove. 

 

Pravne osobe će za korištenje Aplikacije plaćati Društvu  naknadu.Naknada i dinamika isplatenaknade biti će ugovorene između Društva i svake pravne osobe zasebno.

08
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik Aplikaciju može koristiti za Usluge. Društvo ne kontrolira način na koji Korisnik koristi Usluge ili samu Aplikaciju te je jedino Korisnik odgovoran za način korištenja Aplikacije i Usluga. 

 

Aplikacija je prvenstveno alat koji Korisniku, na temelju informacija i podataka koje je Korisnik pohranio u Aplikaciju, omogućuje korištenje Uslugama te ujedno i:

 • upisivanje  informacija koje mu omogućavaju kreiranje podsjetnika za uzimanje lijekova i dodataka prehrani kao i podsjetnika za odlazak na zakazani zdravstveni pregled ili dijagnostičku pretragu;

 • pregled korištenja lijekova i dodataka prehrani;

 • praćenje simptoma;

 • slanje nalaza liječniku (ili drugoj odabranoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi) na adresu elektroničke pošte; 

 • zaprimanje medicinske dokumentacije iz odabranih suradnih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj;

 • na adresu elektroničke pošte; 

 • naručivanje na zdravstvene preglede i dijagnostičke pretrage u odabranim zdravstvenim ustanovama  u Republici Hrvatskoj; 

 • čitanje korisnog i sukladno potrebama te interesima odabranog sadržaja; i sl.

U Aplikaciji i na Stranici mogu se nalaziti informacije ili pojmovi vezani uz pojašnjenje ili prikaz podataka koje je Korisnik pohranio. Društvo koristi i navodi informacije iz provjerenih i javno dostupnih izvora i to:

1.     Nazivi dijagnoza prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB-10.

2.     Nazivi i referentni intervali medicinsko-biokemijskih parametara prema priručniku:

Čvorišćec, Dubravka; Flegar-Meštrić, Zlata; Juretić, Dubravka

Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće medicinske biokemije, 2004. (elaborat) te drugih izvora.

3.     Lista liječnika s HZZO te drugih web stranica.

4.     Lista lijekova - baza lijekova Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.

5.     Preporuke Stručnog savjeta organiziranog od strane Društva.

 

Aplikacija i Stranica ne pružaju nikakve terapijske ili dijagnostičke preporuke. Ako je Korisnik zabrinut za svoje zdravlje trebao bi kontaktirati svojeg liječnika, ljekarnika ili ostalo odgovarajuće medicinsko osoblje. Također, Aplikacija i Stranica ni na koji način ne zamjenjuju savjetovanje s liječnikom ili medicinskim djelatnikom, a svrha objavljenih informacija u Aplikaciji i na Stranici nije medicinsko ili farmakoterapijsko savjetovanje. 

 

Informacije koje su objavljene u Aplikaciji ili na Stranici nisu namijenjene dijagnosticiranju ili liječenju. Korisnik bi se za medicinski savjet uvijek trebao konzultirati s medicinskim osobljem. 

 

Aplikacija i Stranica ne služe tome niti na bilo koji način ne dijagnosticiraju stanja ili bolesti Korisnika ili trećih osoba, ne jamče oporavak Korisniku ili trećoj osobi niti na bilo koji način zamjenjuje od liječnika, medicinskog osoblja i/ili terapeuta propisanu terapiju.  

 

Meddox ne jamči stalnu dostupnost svih funkcionalnosti Aplikacije kao i njihov besprijekoran rad. Korisnik prihvaća da mogu postojati okolnosti koje utječu na rad Aplikacije, a koje nisu odgovornost Meddoxa kao vlasnika Aplikacije.

 

Korisnik se prihvaćanjem ovih Uvjeta slaže da Društvo neće biti odgovorno za nezakonit pristup osobnim podacima ili upotrebu osobnih podataka koje je dao taj ili bilo koji drugi Korisnik, a koji su rezultat:

 • lažnog predstavljanja te osobe Društvu; ili

 • pristupa neovlaštenih osoba koje prekrše zaštitu Društva protiv takvog pristupa; ili

 • su rezultat kršenja ovih Uvjeta od strane Korisnika i/ili drugih Korisnika.

U svakom slučaju se Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta slaže da, ako dođe do bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta, kršenja prava Korisnika i/ili trećih osoba, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava, bilo od strane Korisnika ili trećih osoba, taj/ti Korisnik/Korisnici i/ili treće osobe koje pristupaju Aplikaciji ili Stranici neće teretiti samo Društvo, vlasnike Društva (članove Društva upisane u nadležni sudski registar Republike Hrvatske), osobe ovlaštene za zastupanje Društva, zaposlenike Društva te druga društva koja su povezana s Društvom kao nositelja bilo kakve odgovornosti po pitanju radnji opisanih u ovom odlomku Uvjeta koje su poduzeli Korisnik/Korisnici i/ili treće osobe te ujedno pristaju na to da prema svima njima neće imati niti tražiti naknadu bilo kakvih potraživanja s ove osnove.

 

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik oslobađa Društvo svake odgovornosti za nastalu (posrednu i/ili neposrednu, slučajnu ili posljedičnu) štetu kao i za potencijalnu štetu koja je ili može nastati kao i za bilo kakav drugi gubitak (uključujući gubitak dobiti ili podataka Korisnika), troškove ili plaćanja koji su nastali uslijed korištenja Aplikacije ili Stranice, a koji su nastali kao posljedica (izravna i/ili neizravna) poruka ili drugih radnji Korisnika u/na Aplikaciji koje mogu sadržavati viruse, bugove ili slično, a koje je treća strana mogla prenijeti Korisniku putem e-pošte ili nekog drugog kanala.

 

Aplikaciju mogu koristiti samo punoljetne fizičke osobe, a maloljetne fizičke osobe samo uz prethodni pristanak svojih zakonskih skrbnika (zastupnika). Društvo nije odgovorno u slučaju da zakonski skrbnik (zastupnik) nije prethodno dao pristanak za korištenje Aplikacije od strane maloljetne fizičke osobe. 

09
SIGURNOST NA STRANICI

SSL protokol

 

Društvo koristi SSL protokol radi sigurnosti Vaših podataka. Upotreba SSL protokola omogućuje višu razinu privatnosti i sigurnosti od nekriptirane internetske veze. On smanjuje opasnost da treće strane presretnu i zloupotrebe podatke. Oznaka SSL protokola izgleda ovako  i nalazi se na početku alatne trake.

 

ANTISPAM POLITIKA

 

Strogo je zabranjeno slanje bilo kakvih poruka koje su spam karaktera, piramidalnih shema, lančanih pisama ili poruka koje sadržavaju bilo kakve viruse, bugove ili druge elemente koje bi mogle naštetiti bilo kojem Korisniku.

 

Društvo koristi Amazon web pružatelja usluge za pohranu podataka.

 

Amazon server za pohranu podataka se nalazi na lokaciji Frankfurt, Njemačka. Društvo zadržava kontrolu nad tim informacijama te iste štiti tehničkim i administrativnim mjerama kako bi se smanjio rizik gubitka, zlouporabe, neodobrenog pristupa, povjerljivosti ili promjene. Neke od mjera koje Društvo koristi su vatrozid (firewall) i enkripcija podataka.

 

10
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik instalacijom Aplikacije i prihvaćanjem ovih Uvjeta prilikom prvog pokretanja Aplikacije postaje korisnikom Aplikacije.

 

Korištenjem Aplikacije prikupljaju se podaci o korisničkom računu/profilu Korisnika (primjerice, e-mail, lozinka, IP adresa, ime i prezime, datum rođenja, spol, OIB, adresa, broj telefona) i medicinski podaci Korisnika uneseni u Aplikaciju ( dijagnoze, simptomi i lijekovi).

 

Ako se Aplikacija sruši ili prestane raditi, prikupljaju se podaci o rušenju ili prestanku rada Aplikacije (specifikacije korisničkog uređaja i zadnjih nekoliko sekundi aktivnosti unutar Aplikacije).

 

Bez korištenja navedenih obveznih kategorija osobnih podataka nije moguće koristiti sve funkcionalnosti Aplikacije i usluge Meddoxa.

 

Korisnik može samostalno unijeti u Aplikaciju neke podatke koji nisu nužni za osnovno funkcioniranje Aplikacije. Ako Korisnik dobrovoljno unese ove podatke, vlasnik Aplikacije će iste obraditi.

 

Voditelj obrade podataka je Društvo. Voditelja obrade Korisnik može kontaktirati putem kontakta službenika za zaštitu podataka putem e-maila: dpo@meddox.com ili na +385951234098.

 

Više o zaštiti podataka Korisnik može saznati ovdje.

11
DEAKTIVACIJA I BRISANJE KORISNIČKOG PROFILA

Korisnikom Aplikacije postaje se registracijom Korisnika u Aplikaciji.

 

Korisnik uvijek može deaktivirati svoj korisnički profil u Aplikaciji, čime će se njegovi podaci i dalje čuvati, ali neće im moći pristupiti dok ponovno ne aktivira profil.

 

Za razliku od deaktivacije, brisanje profila Korisnika u Aplikaciji dovodi do nemogućnosti vraćanja obrisanih podataka i profila Korisnika. Brisanje profila ne utječe na pohranjenu i slikanu dokumentaciju koju je Korisnik pohranio u svom mobilnom ili drugom uređaju ili ju je podijelio na drugi način sa liječnikom ili trećim osobama.

 

Deaktivacija profila Korisnika ne dovodi izravno do brisanja profila. Ukoliko Korisnik želi obrisati podatke, Korisnik to, osim izravno u Aplikaciji, može napraviti u bilo kojem trenutku tako da podnese pisani zahtjev za brisanjem podataka koje je Korisnik pohranio u Aplikaciji putem elektroničke pošte na adresu dpo@meddox.com.

 

Nakon brisanja profila Korisnika u Aplikaciji Društvo neće imati pristup osobnim podacima tog Korisnika. 

 

Nakon deaktivacije profila Korisnika, osobni podaci Korisnika koje je Korisnik prilikom registracije i korištenja Aplikacije dao Društvu, mogu biti anonimizirani pri čemu ne dolazi do primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

12
ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju prigovora Korisnici i treće osobe se mogu obratiti Društvu u poslovnim prostorijama Društva na adresi u Zagrebu, Ilica 1A, putem pošte na adresi u Zagrebu, Ilica 1A ili elektroničkom poštom na adresu e-pošte: complaint@meddox.com.  U tom slučaju je propisana obveza Društva da (u zakonski predviđenom roku) odgovori na prigovore koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

U slučaju da Korisnik uputi Društvu zahtjev ili pitanje vezano za zaštitu privatnosti i osobnih podataka, Društvo će Korisniku pružiti svoj odgovor u zakonski predviđenom roku od 30 kalendarskih dana od dana zaprimanja zahtjeva ili pitanja Korisnika, pri čemu se navedeni rok može produljiti.

 

U slučaju primjedbe Društvo će se truditi odgovoriti u što kraćem roku, ovisno o kompleksnosti i sadržaja primjedbe.

Korisnik može nazvati kontakt broj +385 95 1234 098, a kako bi se utvrdilo o kojem je problemu riječ i  preusmjerilo Korisnika na tehničku ili pravnu ili drugu podršku.

 

Ovi Opći uvjeti i odredbe stupaju na snagu 22.03.2024. godine.

 

Dio ovih Općih uvjeta koji se odnosi na mogućnost odabira ulaska u Aplikaciju odnosno tzv. Login i putem društvenih mreža odnosno putem Google-a i/ili Apple-a  te putem biometrijske zaštite počet će se primjenjivati u roku od 90 danas od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta i odredbi.

 

Meddox digital d.o.o.

Ilica 1A

10 000 Zagreb

 

Kontakt informacije:

+385 95 1234 098 info@meddox.com

Korisnička podrška:

+385 95 1234 098 info@meddox.com

Podnošenje prigovora:

+385 95 1234 098 complaint@meddox.com

Službenik za zaštitu podataka:

+385 95 1234 098 complaint@meddox.com, dpo@meddox.com

 

OIB: 05521952379

MBS: 081334639

Matični broj: 05333946

Žiro račun: Erste banka - Filijala Pešćenica (VMD poslovni centar)

IBAN: HR2824020061101001710

SWIFT: ESBCHR22

 

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Gordana Gregurić Čičak

 

Temeljni kapital:

€6.180,00 uplaćen u cijelosti

 

Radno vrijeme:

Pon - Pet: 08 h - 16 h

 

MEDDOX DIGITAL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem Tt-20/38485-4-2.